Η Εταιρεία

Η Cytacom Solutions Ltd είναι θυγατρική εταιρία της Cyta. Η εταιρία γράφτηκε στον έφορο εταιριών τον Ιούλιο του 2001 και άρχισε τις δραστηριότητές της σε στενή συνεργασία με τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης πελατών της Cyta.

Συμμετοχές

Η Cytacom Solutions Ltd συμμετέχει ως μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), του Συνδέσμου Εταιριών Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΗΛ) και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Είναι διαπιστευμένο μέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας ως συμβουλευτική εταιρία στους τομείς της Τεχνολογίας Πληροφορίας (ΙΤ) και της Γενικής Διοίκησης (General Management), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών. Από το Νοέμβριο του 2004, η Cytacom Solutions Ltd απέκτησε και τον τιμητικό τίτλο του Cisco Premier Partner, που της εξασφάλισε μια άμεση επαφή με τη Cisco, όσον αφορά στα προϊόντα Cisco, στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη. 

Αποστολή

Η αποστολή της Cytacom Solutions Ltd είναι η παροχή, σε συνεργασία με την Cyta, Ολοκληρωμένων Λύσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, για Ηλεκτρονική Επικοινωνία φωνής, δεδομένων και εικόνας.

Προσωπικό

Παρόλο που η παρουσία της Cytacom Solutions Ltd στην κυπριακή αγορά είναι σύντομη, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της έχει μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία, καθώς η Cyta ήταν, για πολλά χρόνια, ο μοναδικός προμηθευτής τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο.

Το προσωπικό της Cytacom Solutions Ltd προέρχεται από τους χώρους της Ηλεκτρολογίας, της Ηλεκτρονικής και της Πληροφορικής, με μεταπτυχιακούς τίτλους. Με την ασταμάτητη μελέτη και εκπαίδευση και την αδιάλειπτη παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών, βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο και στην ανταγωνιστική θέση να διεκπεραιώσει σύνθετα έργα, εξασφαλίζοντας άψογη λειτουργικότητα με το χαμηλότερο κόστος.  Η εμπειρία, σε συνδυασμό με την μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών των προμηθευτών της εταιρίας (κορυφαίες κυπριακές εταιρίες), καθιστούν την Cytacom Solutions Ltd ικανή να προσφέρει  ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας για ικανοποίηση άμεσων και μελλοντικών αναγκών ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της.

Ποιότητα

Στόχος και πράξη της Cytacom Solutions Ltd είναι η παροχή στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών, τέτοιας ποιότητας, που να ξεπερνά τις προσδοκίες τους. Για το λόγο αυτό, η Cytacom Solutions έχει σε εφαρμογή Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000, πιστοποιημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και τον Κυπριακό Οργανισμό Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (ΚΟΠΕΠ).

Στρατηγικής σημασίας για την εταιρία αποτελούν:

Η ανάπτυξη μηχανισμών για την άριστη συλλογή, καταγραφή και διασαφήνιση των αναγκών των πελατών της και την ανάπτυξη μιας δυνατής σχέσης.
Η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών της καθώς και των μηχανισμών επεξεργασίας της πληροφορίας.
Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τους πελάτες της.
Η επέκταση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και υπηρεσιών της για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Διαφοροποίηση

Το γεγονός ότι η Cytacom Solutions δεν εισάγει ούτε είναι αντιπρόσωπος κάποιου συγκεκριμένου κατασκευαστή εξοπλισμού, εξασφαλίζει την αναγκαία αμεροληψία ώστε η μελέτη της να επικεντρώνεται στις ανάγκες του πελάτη.  Αυτές οι ανάγκες είναι ο καθοδηγητής στις τεχνικές προτάσεις της προς τον πελάτη, ενώ οι οικονομικές της προτάσεις στοχεύουν στην  μεγιστοποίηση της αναλογίας οφέλους προς κόστος.

Υπηρεσίες

Καλωδιώσεις Κτιρίων

Η Cytacom Solutions προσφέρει σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση χάλκινων και οπτικών ιδιωτικών καλωδιώσεων, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και τη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων για την ικανοποίηση επιπρόσθετων αναγκών.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εάν η επιχείρηση διαθέτει σύμβουλο μηχανικό, η Cytacom Solutions θα συνεργαστεί μαζί του για την υλοποίηση του έργου, στηρίζοντας και εμπλουτίζοντας το σχεδιασμό του έργου, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή σχέση κόστους προς όφελος.

Διαχείριση Έργων

Ακόμα και αν ο πελάτης έχει ήδη προμηθευτεί κάποια από τα συστήματά του, η Cytacom Solutions μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της στη διαχείριση του έργου εγκατάστασης και επέκτασης και αναλαμβάνει τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των δυνατοτήτων και διεπαφών των συστημάτων.

Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Κέντρα

Η Cytacom Solutions σχεδιάζει, εγκαθιστά και συντηρεί ιδιωτικά δίκτυα, εναρμονισμένα πλήρως με τις ανάγκες του πελάτη και μπορεί να προτείνει το ιδανικό τηλεφωνικό σύστημα για την επιχείρηση σε χωρητικότητα και διευκολύνσεις.

Eξοπλισμός Δικτύωσης

Η Cytacom Solutions προσφέρει εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού δικτύωσης, που εξυπηρετεί τις ανάγκες σήμερα, αλλά κυρίως, που καθιστά την επιχείρηση έτοιμη να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της ολικής σύγκλισης στην ηλεκτρονική επικοινωνία γενικού περιεχομένου (φωνής, δεδομένων, εικόνας).

Εξειδικευμένα Συστήματα και Λογισμικό

Η Cytacom Solutions παραδίδει ένα ολοκληρωμένο προϊόν και όχι ανεξάρτητα συστήματα. Μελετά μαζί με τον πελάτη την ανάγκη για εξειδικευμένο σύστημα ή λογισμικό και φροντίζει για την πλήρη συμβατότητά του με τον υπόλοιπο εξοπλισμό που διαθέτει ο πελάτης ή που θα προμηθεύσει η Cytacom Solutions.Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Η Cytacom Solutions Ltd εξασφαλίζει την οικονομική αλλά ταυτόχρονα πρωτότυπη και λειτουργική παρουσία των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο.
Η Cytacom Solutions Ltd αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων, έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του έργου όπως και εισηγήσεις για μια πιο δυναμική παρουσίαση στο διαδίκτυο. Στόχος της Cytacom Solutions Ltd είναι η συνεχής αναβάθμιση του έργου και εξυπηρέτησης των υφισταμένων και νέων πελατών της.

Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου

H Cytacom προσφέρει ευέλικτο ανεξάρτητο ηλεκτρονικό κατάστημα για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Η Cytacom διαθέτει ένα πακέτο με όλες τις διευκολύνσεις και προσφέρει σχεδιασμό και τις αναγκαίες παραμετροποιήσεις για να ταιριάζει με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Social Media

Cytacom's team will help you design your social media strategy though Facebook, Twitter and other social networks.

Εγγραφή Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης

Η Cytacom Ltd αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την εγγραφή και ανανέωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Η ανανέωση γίνεται ετησίως. Υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσετε περισσότερες από 1 διευθύνσεις οι οποίες να καταλήγουν στην ίδια ιστοσελίδα.

Φιλοξενία Ιστοσελίδας

Η Cytacom Solutions Ltd προσφέρει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (Web hosting) μέσω της Cytanet που διακρίνεται για την κορυφαία αξιοπιστία, ευελιξία και ασφάλεια που παρέχει.

Τα πακέτα φιλοξενίας της Cytanet καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών αναγκών δίνοντας την ευκαιρία σε ιδιώτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ή μεγαλύτερους φορείς να την εμπιστευτούν.

Η Cytanet προσφέρει στους πελάτες της συνεχή τεχνική υποστήριξη. Διατηρεί συνεχές σύστημα backup όλων των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων με καθημερινά backups  της βάσης δεδομένων MySQL καθώς και των αρχείων των ιστοσελίδων. Παράλληλα, γίνονται και επιπρόσθετα εβδομαδιαία backups τα οποία φυλάγονται για περίοδο έξι μηνών.

webSMS

Το www.webSMS.com.cy είναι υπηρεσία ηλεκτρονικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS). Τα μηνύματα αποστέλλονται μέσω διαδικτύου σε κινητά τηλέφωνα οποιουδήποτε δικτύου εντός Κύπρου.

Η υπηρεσία webSMS είναι αποκλειστικά βασισμένη στο διαδίκτυο και δεν χρειάζεται η φόρτωση οποιασδήποτε εφαρμογής/ λογισμικού. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ο υπολογιστής σας και μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε πελατολόγιο ή μέλη σας για άμεση ενημέρωση, διαφήμιση, αποστολή ευχών, προσκλήσεις σε συναντήσεις/ εκδηλώσεις, οικονομικά θέματα κά.

webit

Το webit είναι μια απλή και εύκολη υπηρεσία για να δημιουργήσεις την online παρουσία της επιχείρησής σου.

Δημιούργησε μια φιλική διαδικτυακή παρουσία  ακόμη και για κινητές συσκευές με απλά, δυναμικά και εύκολα στη χρήση σχεδιαστικά πλαίσια και διευκολύνσεις.

Τι είναι το CMSquick;

Το CMSquick είναι το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Cytacom Solutions Ltd και είναι εξολοκλήρου βασισμένο στο διαδίκτυο. Παρέχει δυνατότητες για πλήρη διαχείριση της Ιστοσελίδας είτε αυτό αφορά σχεδιασμό είτε τη δομή και το περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνει. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για χρήση.   

Κύρια Σχεδιαστικά Στοιχεία

Οι ιστοσελίδες μας αναπτύσσονται βάσει των πιο κάτω σχεδιαστικών παραγόντων:

Φιλικός σχεδιασμός και ανάπτυξη
Βελτιστοποιημένη μηχανή αναζήτησης
Σχεδιαστική συνέπεια
Απλή ροή πληροφοριών
Απλή δομή πλοήγησης
Έλεγχος ποιοτικής ανάπτυξης

Χαρακτηριστικά

Απλό και εύχρηστο
Προσθήκη, αλλαγή και αφαίρεση περιεχομένου απο ένα σύστημα
Αποκοπή και επικόλληση κειμένου από γνωστά προγράμματα όπως την Microsoft Word
Μενού, λειτουργίες και διαχείριση σελίδων σε μορφή δέντρο-διαγραμμάτων
Μορφοποίηση κειμένου με επιλογές γραμματοσειρών και χρωμάτων 
Advanced media manager
Στατιστικά στοιχεία (Βάσει επιλογής πακέτου Φιλοξενίας)
Εγχειρίδιο 

Οφέλη

Πλήρης έλεγχος της ιστοσελίδας σας
Εύκολη διαχείριση περιεχόμενου από διαφορετικούς χρήστες
Δυνατότητα προσθήκης από μια μεγάλη γκάμα λειτουργιών στην Ιστοσελίδα
Μεγαλύτερη σχεδιαστική συνέπεια
Αναβάθμιση από οποιοδήποτε υπολογιστή με απλή πρόσβαση στο διαδίκτυο
Μείωση κόστους συντήρησης ιστοσελίδας
Ευελιξία μελλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης της ιστοσελίδας

Χαρτοφυλάκιο

Μια μικρή επιλογή από τα έργα μας

Επικοινωνία

Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε από εσάς

Λευκωσία:

Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, 18
Λατσιά 2220,
Λευκωσία,

Τ.Θ. 24929,
1396 Λευκωσία

Λεμεσός:

Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο Αγίας Φύλαξης
Οδός 1ης Απριλίου 20,
3116 Λεμεσός,

Τ.Θ 50147,
3601 Λεμεσός

 

Τηλέφωνο: 7000 6000
Φαξ: 22702047 / 25705560 
Email: info@cytacom.com

Υποστήριξη:

Συστάσεις